Redeploy Illinois Program Saves State $40 Million

12/6/2012